Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

news Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék

news Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék

 EN 
HK kocka

Év gyakorlat­vezetője • 2024.

Az ünnepi Kari Tanácson Fehér Eszter az év gyakor­lat­veze­tő­je díjban részesült. Gratulálunk!

Diploma 2024

Kiválósági Diplomavédések

2024 tavaszán kettő Kiválósági Diplomamunka készült tanszékünk közreműködésével.

Mindkét szigorló hallgató jeles eredménnyel védte meg diplomáját. Gratulálunk és sok szakmai sikert kívánunk!

Biodesign Challenge 2024

Díjnyertes pályamunka • bdc ₂₀₂₄

A több, mint 50 felső­oktatási intéz­mény részvé­telével meg­ren­dezett Bio­design Challenge 2024 new nemzet­közi okta­tási prog­ram­ban a Domokos Gábor professzor által is mentorált, a California College of the Arts Architecture és a University of California hall­ga­tói­ból álló csapat Shell We Dance? new pálya­munkája az Out­standing Science Winner díj­ban része­sült.

Kelenföld

Komplex-Diploma • 2024–25

A Forma és Szerkezet Specializáció new keretein belül a 2024 őszén induló diploma-előkészítő félév és a 2025 tavaszán induló komplex félév tervezési feladata a Kelen­földi pálya­udvar régi épületének újjá­élesztése és a környező terület rendezése.

A 4-es metró vég­állomásának kiala­kítása után a Kelen­földi pálya­udvar környékén komoly fejlesz­tések való­sultak meg, de a terület egyes részei még nem követték a válto­zásokat. Az egykori pálya­udvar épülete ma már élet­veszélyes álla­potban van, a peronok csak részben fedettek, a távolsági buszok megállója rende­zetlen, a villamos vég­állomás nem kapcso­lódik szervesen az új léte­sít­ményekhez, a sínek mellett nagyobb haszno­sí­tatlan területek vannak.

Tervezett témák: pálya­udvar rekonstrukció | peronok | inter­modális pályaudvar | Vasút utca. Teljes kiírás new

Mesh

Projekttárgy • 2024

A Forma és Szer­kezet Speci­ali­záció new 2024 őszén a Projekt­tárgy keretében feszített szerkezetek modelle­zését és építését célozza. Ezúttal is valós méretű installá­ciókat készítünk, kezdetben első­sorban analóg, de a technika által már támo­gatott kézi technikákkal, majd digitális tervezés és gyártási folyamatok segít­ségével hozunk létre felü­leteket.

A félév során olyan feszített, többször görbült felületeket készítünk, melyek együttese a szigorúan vett geometrikus rendszerből kilépve térbeli formákat generál. A perem mentén történő megfogás, az anyag rugalmassága alapvetően a megszokottól eltérő formákat, mozgatása folyamatosan változó kinetikus szerkezeteket eredményez. A folyamat során meg­ismerkedünk a para­metrikus modellezés és alkotás erő­tanilag helyes alkal­mazásával, valamint vizu­ális szkriptek segít­ségével formát adunk a para­méte­rekkel megha­tározható felü­leteknek.

A félév végén a digi­tálisan elkészített installációkat csapatonként meg­építjük és egy performansz keretein belül „lelep­lezzük”. A modellek folyamatos lépték­váltása elvezet a szobortól az épületig. A felületek vizsgálata közben cél azok későbbi épület léptékű fel­használ­ható­ságának vizsgálata is.

Specializáció

Forma és szerkezet • 2024

A Forma és Szerkezet Specializáció new bemutatkozása június 5. szerda 12:30-tól lesz a Rajzi tanszéken.

Pena di Equilibrio

Díjazott publikáció a Pena di Equilibrio ingókő stabilitásáról

A mérnökgeológia egyik vezető folyóirata, a Rock Mechanics and Rock Engineering szerkesztői a Giovanni Barla Best Paper Award 2023 díjban részesítették a tanszék munkatársainak közreműködésével készült cikket (link new).

Az írás a 360 tonna tömegű, Pena di Equilibrio ingókő stabilitását vizsgálja és új módszert ad az ingó­kövek állé­konyságának szám­szerű­sítésére. A nemzetközi együtt­műkö­désben készült cikk első szerzője Ludmány Balázs, a BME VIK Irányítás­technika és Infor­matika Tanszékének tanár­segédje, és a szerzők között szerepel Domokos Gábor és Sipos András is. A díjat a folyó­irat szerkesztői az adott naptári évben a Rock Mechanics and Rock Engineering folyóiratban megjelent, általuk kiemel­kedőnek tartott 2-3 cikknek ítélik oda.

Tanszéki TDK témák

A tanszék által aján­lott TDK témák leírásai elér­hetők a követ­kező hivat­kozáson: TDK témák ❯

Brigetio

TT1 tárgy • 2024

A tavaszi félévben újra indul a TT1 a Forma és Szerkezet Specializáció new tanszékeinek szervezésével! Újra Brigetioba (Komárom) tervezünk, idén mobil és mozgatható lefedést, amely védi a régészeket a nap hevétől és az esőtől. A szerkezet gyorsan felállítható és gyorsan elbontható kell, hogy legyen.

A félév során modellezéssel, alakkereséssel, modellek felmérésével, helyes és gazdaságos szerkezeti megoldások konstruálásával fogunk foglalkozni. Az érdeklődő hallgatóknak rövid bepillatnást adunk a Rhino3D és Grasshopper által nyújtott alakkeresési módszerek és parametrikus tervezés világába.

Hívunk és várunk minden érdeklődőt január 23-án (kedden) 15:00-ra a Rajzi II Műterembe a téma és a félév menetének bemutatására! A teremben a tájékoztató ideje alatt megtekinthetők a Specializációs Projekttárgy féléves munkái is!

Demonstrá­tori pályázat 2023/2024 tavasz

Tanszékünk demonstrátori helyet kínál azon felsőbb­­éves hallg­a­tóknak, akik a tanszék tárgya­iból legalább jó ered­ményt értek el.

Beadási határidő: 2024. február 5. (hétfő) 12 óra. Demonstrátori kiírás ❯

portré

Regős Krisztinát díjazták a BMe Kutatói Pályázaton

Tanszékünk másodéves doktorandusza, Regős Krisztina (témavezetője: Domokos Gábor) a BMe Kutatói Pályázaton második díjat nyert. A díjat Nyulászi László professzor, az EHBDT elnöke adta át az Akikre büszkék vagyunk – tudományos kiválóságaink 2023 egyetemi rendezvényen.

A Krisztina kutatását bemutató összefoglaló elérhető az EHBDT honlapján new. Gratulálunk a kiemelkedő eredményhez!

Tudományünnep+

MTA Tudomány­ünnep+ • 2023

Az MTA Tudományünnep+ rendezvénysorozatának keretében tartott előadást Sipos András az elemi geometriai szabályokat követő összetett geometriai formákról Geometria és alakfejlődés a természetben címmel. Az esemény házigazdája Fehér Eszter volt, az előadásról készült felvétel megtekinthető itt: mta.hu/tudomanyunnep2023-felvetelek new

tdk-logo

Tanszéki részvétel a 2023-as Kari TDK-n

Az idei évben összesen 9 TDK dolgozat készült tanszéki munkatársainak témavezetésével. A dolgozatokat a november 16-ai TDK konferencia Digitális Építészet és Tartószerkezetek new (a K350-es teremben kezdődik 8:30-kor), és Morfológia new (a K222-es teremben kezdődik 9:00-kor) szekcióban mutatják be hallgatóink.
Az előadóknak sok sikert kívánunk! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Poszter

Alkalmazott Matematikai Nap • 2023

„Ha egy mate­mati­kai disz­cip­lína messzire távo­lodik tapasz­talati forrá­sától, az súlyos veszélyt rejt magá­ban. A forrá­sától eltávo­lodott folyó jelen­ték­telen ágak soka­ságává különül el és a disz­cip­lína rész­letek és bonyo­dalmak szerve­zetlen töme­gévé válik.” [Neumann János]

A Műegyetemen ismét megrendezésre kerül a Alkalmazott Matematikai Nap, melynek idei előadói Scheuring István (HUN−REN Centre for Ecological Research) és Eduardo Altmann (University of Sydney).

Időpont: 2023. december 6. 15:00   Helyszín: BME Q épület QAF14 terem.   Honlap new

Publikációs toplista • 2018-2022

Gratulálunk Sipos András Árpád tanszékvezetőnknek, aki az elmúlt 5 év publikációs teljesítménye alapján a BME publikációs elismerésében részesül!

Link new
cikk fotó

Az MIT Technology Review portréja Domokos Gáborról

A világ veze­tő mű­szaki egye­te­mé­nek MIT Technology Review folyó­irata rész­letes port­réban mutat­ja be tan­szé­künk professzorát, Domokos Gábort, és kivé­teles kuta­tói munkás­ságát.

A cikk elérhetősége: technologyreview.com new

Rektori Dicséret 2023.

A 2023. június 7-én tartott Ünnepi Kari Tanács ülésen tanszé­künk okta­tója Strommer László Rek­tori dicsé­retben része­sült, szívből gratu­lálunk!

formstruct-banner

Forma és szer­­kezet speci­­ali­­záció – jelent­­kezés 2023.

Elkészült Forma és szer­kezet speci­ali­záció web­lapja: formstruct.bme.hu new. A speci­ali­zációra hiva­talos jelent­kezés a Nep­tun­ban lehet­séges július 18.-ig. A jelent­ke­zőktől kér­nénk egy online kitölt­hető moti­vációs levél new kitöl­tését is.

Speci­ali­záció tájé­koz­tató: 2023. június 15. csütörtök 17:00, Rajzi Tanszék 2-es terem.

További rész­letek a speci­ali­záció web­lap­ján. Kérdés ese­tén fordul­janak a Rajzi, a Szilárd­ságtani és a Morfo­lógia tan­székek kollé­gáihoz!

Grafén

Mozaikok geo­met­riája az anyag­kutatásban

A Morfo­lógia és Geo­metriai Model­lezés Tan­szék munka­társai rész­vé­te­lével jelent meg tanul­mány a vi­lág egyik leg­tekin­télyesebb folyó­ira­tában, a Proceedings of the National Academy of Sciencesben (PNAS), melyben geo­met­riai ötleten ala­puló megol­dást java­solnak az egy­rétegű anya­gok szupra­mole­kuláris mintá­zatának fel­tér­képe­zésére. A tanul­mány vezető szer­zője Regős Krisztina, tanszé­künk dokto­randusz hall­gatója, és a Bázeli és a Berni Egyetem több kuta­tója mel­lett társ­szer­zője Domokos Gábor, tan­székünk kutató­professzora, és Konstantin S. Novoselov Nobel­díjas professzor.  PNAS new  bme.hu new    qubit.hu new    index.hu new  

Intro

Forma és szer­kezet speci­­ali­záció – jelent­kezés 2022.

Kedves Hallgatók! A Forma és szerkezet speci­ali­zációra a hiva­talos jelent­kezés a Neptunban lehet­séges július 12.-ig. A jelent­kezéshez kér­nénk egy online kitölt­hető moti­vációs leve­let new.

Kérdés ese­tén fordul­janak kollé­gáinkhoz!

Forbes fotó

Hall­gató a Forbes Maga­zin cím­­lapján

A Forbes Magazin cím­lapján hozta az Építész­mérnöki Kar Kivá­ló­sági Dip­loma prog­ram­jában dip­lo­mázó Regős Krisztinával és téma­veze­tőjével, Domokos Gábor professzorral készí­tett interjút. Az interjú Krisz­tina szak­dolgo­zatának ered­mé­nyeit, az ered­mé­nyekhez veze­tő utat mutatja be.

A cikk elérhetősége: forbes.hu/legyel-jobb/gomboc-covid-felfedezes-tudomany-matematika-forma/ new

HK kockák

Év elő­­adója, gyakorlat­­vezetője • 2022.

lát­ha­tat­lan koc­ka után két lát­ható koc­ka is meg­je­lent a tan­szé­ken. Pék Johanna az év elő­adó­ja, Sipos András az év gyakor­lat­veze­tő­je dí­jat nyer­te el a kari HK-tól.

Díjátadás

Műegyetem Kiváló Okta­tója • 2022.

A 2022. május 30-ai ünnepi szená­tusi ülé­sen tan­székünk okta­tója, Pék Johanna a Mű­egye­tem Kiváló Okta­tója kitün­tetésben része­sült. A kitün­tetésben azon oktatók része­sül­hetnek akiket az összes általuk okta­tott kurzuson együtt­véve lega­lább száz hall­gató véle­mé­nyezett, és az egye­tem minden karát figye­lembe véve az első öt helyen szere­peltek. Szív­ből gratu­lálunk!

Forma és szer­kezet speci­­ali­­záció

Tudj meg többet az új speci­ali­zációról, amit az MGM, a Rajzi és a Sziltan tan­székek közö­sen hirdetnek meg. Inno­vatív és hiány­pótló tárgyak, korszerű tudás jellemzi a képzést. Várunk minden érdek­lődőt szere­tettel! Prezen­táció new

Penrose Tiling

Marjorie Senechal a Penrose-féle csempé­­zésről

A BME Alkal­mazott Mate­matika Nap kere­tében Marjorie Senechal tart elő­adást Penrose Tilings and the Imagination címmel 2022. április 20-án 15:00 órakor a BME K épü­let 350-es ter­mé­ben. Az angol nyel­vű elő­adás az 50 éves Penrose-féle csem­pézés tudo­mányos, geo­metriai és művé­szeti hatá­sát mutatja be.

Fotó: természeti képződmények

A látha­tatlan kocka • 2022.

2022. március 3-án, a Magyar Építő­művészek Szövet­ségének szék­házában tartott elő­adást Domokos Gábor, a ÉPK professzora, A lát­ha­tat­lan kocka címmel. Az elő­adásról, amely Mor­foló­gia és Geo­metriai Model­lezés Tanszék és az MTA-BME Morfo­dina­mika Kuta­tó­csoport kuta­tási ered­mé­nyeibe ad bete­kintést, fel­vétel készült, amely meg­tek­inthető itt: www.youtube.com/watch?v=qeW8w4TFPTI new

Év oktatója díj • 2020.

Tanszé­künk okta­tója, Pék Johanna tanár­nő nyerte el az ÉPK hallg­atóinak OHV véle­ményei alapján a karon az Év okt­atója címet.

Év gyakorlat­vezetője díj • 2019.

Tanszé­künk okta­tója, Pék Johanna tanár­nő nyerte el a karon az Év gya­kor­lat­vezetője címet, melyet a kari hallga­tók szava­zatai alap­ján a HK adott át.

BIM szótár

Tans­zéki okta­tóink kezde­ménye­zésére, a Brick Data szerve­zettel együtt­működve elkészült a BIM szótár alap­szó­kin­csének magyar fordítása: www.bimdictionary.com.
A for­dí­tási projekt­hez a BME BIM Team Budapest LinkedIn csopor­ton keresz­tül lehet csat­la­kozni. Szívesen látunk további közre­műkö­dőket!

Fotó a laborról

Labor­­bemutató • 2018.

A KépKocka kör közre­műkö­désével készült egy rövid videó az Épí­té­szeti Infor­matika Labor­ról. Köszön­jük a munká­jukat! vimeo.com/mszo/epinflab new

eCAADe konfe­rencia• 2018.

2018. szep­tember 18-22. között Lodz-ban, Lengyel­országban rende­zték az eCAADe, a Számító­géppel segített építé­szeti terve­zés okt­atása és kuta­tása Euró­pában nevű szakmai szerve­zet éves konfe­ren­ciáját. Több, mint 40 ország­ból voltak jelen, a tengeren­túlról is jelentős számban képvisel­tették magukat a világ neves egye­temei. A mintegy 180 elő­adás közül kollé­gánk, Kovács Ádám Tamás prezen­tációját közönség­szavazat alap­ján a Bentley Systems által alapított, a konfe­rencia legjobb prezen­tációja díjjal jutal­mazták.

Fotó Gáborról

Kedves Gábor!
Nagyszerű ember voltál! Szeret­tünk, és fáj­dalommal vesszük tudo­másul, hogy már csak lélek­ben vagy köz­tünk.
Nyu­godj béké­ben!

Év előadója díj • 2018.

Tanszékünk okta­tója, Pék Johanna tanárnő nyerte el az Év elő­adója címet a kar hallga­tóinak szava­zata alapján.

Cikk­pályázat • 2017

Tanszé­künk két TDK-zó hallga­tója, Krajnyák Bence és Lajtos Levente harmadik helye­zést ért el a BME, a Pro Prog­ressio Ala­pít­vány, valamint az Élet és Tudo­mány közös cikk­író pályá­zatán, Szer­kesz­tett látás című munká­jukkal. Beszámoló new

CAADence logo

CAADencia az építészetben

Tanszé­künk CAADencia az épí­té­szetben cím­mel nem­zet­közi workshopot és kon­feren­ciát rendez. A rendez­vényre a CAAD szoft­verek gyártó­inak veze­tő tagja­ival együtt­mű­kö­désben 2016. június 16-17-én a BME Építész­mérnöki Karán kerül sor. A rendez­vény köz­ponti témá­ja az épí­tészek vál­tozó szere­pe annak tük­rében, hogy az infor­má­ció­tech­nológia mennyire épül be a ter­ve­zési folya­matba.

Alkotóhét • 2016.

A BME Építész­­mér­nöki Kar a ta­vav­szi félév­­ben is­mét meg­­ren­­de­zi az Alkotó­hetet. Tanszé­künk a BME campusát bemu­tató fotó- és videó­tár létre­hozását tűztük ki célul. Meghívott elő­adók segít­ségével ismer­kedünk meg az épület­fotó­zással, majd gyakor­lott fotó­sok veze­té­sével doku­men­táljuk az egye­tem épü­le­teit.

Magyar Tudomány Ünnepe • 2015.

A Magyar Tudomány Ünnepe országos program­soro­zatához kapcso­lódóan a tanszék munka­konfe­renciát szervez Geometriai modell és épí­tészeti konstrukció a virtu­ális tér­ben címmmel. 2015. november 10. 10:15–12:00 • Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.ép. 2.em. 18.

Munka­látogatás • 2015.

Tanszékünkön jártak a linzi Johannes Kepler Universität web­­science-el, e-learning­gel, b-learning­gel fog­lal­­ko­zó mun­ka­­tár­sai prof. Johann Höller és prof. Johann Mitten­dorfer ve­ze­­té­sé­vel. Tanszé­­künk munka­­tár­sai be­mu­­tat­ták az el­múlt öt év­ben fej­l­esz­­tett ok­ta­­tá­si mód­­sze­­re­ket, tan­­anya­­go­kat, a digi­­tá­lis esz­kö­­zök e-learning és b-learning terü­­le­tén készí­­tett meg­ol­­dá­sokat.

PUB logo

Alkotó­hét • 2015.

A BME Építész­­­mér­nöki Kar a ta­va­­­szi félév­­­ben is­mét meg­­­ren­­­de­zi az Alkotó­­­hetet. Tan­székünk prog­­­ram­ja – a tan­szé­­­ken ok­ta­­tott tár­gyak­­­hoz kap­cso­­­lód­va – az Alkotó­­­hét témá­­­jául szol­­­gá­ló Bu­dai Vár egy épü­­­le­tén vég­­­zett vir­­­tu­ális geo­­­met­­­ri­ai be­a­­vat­­­ko­zás.

Fotó: labor

Labor­átadás • 2013.

A BME Építész­­­mérnöki Karán – egye­­­temünk több éves ingatlan­­­fej­­­lesztési projekt­­­jének kere­­­tében – elkészült hatvan munka­­­helyes épí­­­tész–infor­­­ma­­­tika labor áta­­­dá­­­sára 2013. február 15-én 10 órakor kerül sor. A labort dr. Péceli Gábor, egyetemünk rek­­­tora adja át a hasz­­­ná­­­lóknak.

Külön köszö­­­netet mon­­­dunk Frendl Ilo­­­nának és Frendl Ervin­­­nek, vala­­­mint a Graphisoft R&D Rész­­­vény­­­társa­­­ságnak a labo­­­rok épí­­­té­­­séhez nyúj­­­tott anyagi támo­­­gatá­­­sukért, és munká­­­jukért a terve­­­zőknek és a kivi­­­tele­­­zőknek.

K. épület ajtó­szám kereső

A BME K. épület ajtó­szá­mainak 2012. évi cseré­lése utáni álla­potot mutató alap­rajzok ❯

Tanszéki rendezvény

Peredy József eme­ritusz pro­fesszor köszön­tése 80. szüle­tés­napján 2010. május 19-én az Okta­tói Klubban.