Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék

Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék

 EN 

Tanszéki TDK témák

A tanszék által aján­lott TDK témák leírásai elér­hetők a követ­kező hivat­kozáson: TDK témák ❯

Brigetio

TT1 tárgy • 2024

A tavaszi félévben újra indul a TT1 a Forma és Szerkezet Specializáció new tanszékeinek szervezésével! Újra Brigetioba (Komárom) tervezünk, idén mobil és mozgatható lefedést, amely védi a régészeket a nap hevétől és az esőtől. A szerkezet gyorsan felállítható és gyorsan elbontható kell, hogy legyen.

A félév során modellezéssel, alakkereséssel, modellek felmérésével, helyes és gazdaságos szerkezeti megoldások konstruálásával fogunk foglalkozni. Az érdeklődő hallgatóknak rövid bepillatnást adunk a Rhino3D és Grasshopper által nyújtott alakkeresési módszerek és parametrikus tervezés világába.

Hívunk és várunk minden érdeklődőt január 23-án (kedden) 15:00-ra a Rajzi II Műterembe a téma és a félév menetének bemutatására! A teremben a tájékoztató ideje alatt megtekinthetők a Specializációs Projekttárgy féléves munkái is!

Demonstrá­tori pályázat 2023/2024 tavasz

Tanszékünk demonstrátori helyet kínál azon felsőbb­­éves hallg­a­tóknak, akik a tanszék tárgya­iból legalább jó ered­ményt értek el.

Beadási határidő: 2024. február 5. (hétfő) 12 óra. Demonstrátori kiírás ❯

portré

Regős Krisztinát díjazták a BMe Kutatói Pályázaton

Tanszékünk másodéves doktorandusza, Regős Krisztina (témavezetője: Domokos Gábor) a BMe Kutatói Pályázaton második díjat nyert. A díjat Nyulászi László professzor, az EHBDT elnöke adta át az Akikre büszkék vagyunk – tudományos kiválóságaink 2023 egyetemi rendezvényen.

A Krisztina kutatását bemutató összefoglaló elérhető az EHBDT honlapján new. Gratulálunk a kiemelkedő eredményhez!

Tudományünnep+

MTA Tudomány­ünnep+ • 2023

Az MTA Tudományünnep+ rendezvénysorozatának keretében tartott előadást Sipos András az elemi geometriai szabályokat követő összetett geometriai formákról Geometria és alakfejlődés a természetben címmel. Az esemény házigazdája Fehér Eszter volt, az előadásról készült felvétel megtekinthető itt: mta.hu/tudomanyunnep2023-felvetelek new

tdk-logo

Tanszéki részvétel a 2023-as Kari TDK-n

Az idei évben összesen 9 TDK dolgozat készült tanszéki munkatársainak témavezetésével. A dolgozatokat a november 16-ai TDK konferencia Digitális Építészet és Tartószerkezetek new (a K350-es teremben kezdődik 8:30-kor), és Morfológia new (a K222-es teremben kezdődik 9:00-kor) szekcióban mutatják be hallgatóink.
Az előadóknak sok sikert kívánunk! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Poszter

Alkalmazott Matematikai Nap • 2023

„Ha egy mate­mati­kai disz­cip­lína messzire távo­lodik tapasz­talati forrá­sától, az súlyos veszélyt rejt magá­ban. A forrá­sától eltávo­lodott folyó jelen­ték­telen ágak soka­ságává különül el és a disz­cip­lína rész­letek és bonyo­dalmak szerve­zetlen töme­gévé válik.” [Neumann János]

A Műegyetemen ismét megrendezésre kerül a Alkalmazott Matematikai Nap, melynek idei előadói Scheuring István (HUN−REN Centre for Ecological Research) és Eduardo Altmann (University of Sydney).

Időpont: 2023. december 6. 15:00   Helyszín: BME Q épület QAF14 terem.   Honlap new

Publikációs toplista • 2018-2022

Gratulálunk Sipos András Árpád tanszékvezetőnknek, aki az elmúlt 5 év publikációs teljesítménye alapján a BME publikációs elismerésében részesül!

Link new
cikk fotó

Az MIT Technology Review portréja Domokos Gáborról

A világ veze­tő mű­szaki egye­te­mé­nek MIT Technology Review folyó­irata rész­letes port­réban mutat­ja be tan­szé­künk professzorát, Domokos Gábort, és kivé­teles kuta­tói munkás­ságát.

A cikk elérhetősége: technologyreview.com/2023/10/13/1081426/gabor-domokos-mathematician-geometry-physical-world new

Rektori Dicséret 2023.

A 2023. június 7-én tartott Ünnepi Kari Tanács ülésen tanszé­künk okta­tója Strommer László Rek­tori dicsé­retben része­sült, szívből gratu­lálunk!

formstruct-banner

Forma és szer­­kezet speci­­ali­­záció – jelent­­kezés 2023.

Elkészült Forma és szer­kezet speci­ali­záció web­lapja: formstruct.bme.hu new. A speci­ali­zációra hiva­talos jelent­kezés a Nep­tun­ban lehet­séges július 18.-ig. A jelent­ke­zőktől kér­nénk egy online kitölt­hető moti­vációs levél new kitöl­tését is.

Speci­ali­záció tájé­koz­tató: 2023. június 15. csütörtök 17:00, Rajzi Tanszék 2-es terem.

További rész­letek a speci­ali­záció web­lap­ján. Kérdés ese­tén fordul­janak a Rajzi, a Szilárd­ságtani és a Morfo­lógia tan­székek kollé­gáihoz!

Grafén

Mozaikok geo­met­riája az anyag­kutatásban

A Morfo­lógia és Geo­metriai Model­lezés Tan­szék munka­társai rész­vé­te­lével jelent meg tanul­mány a vi­lág egyik leg­tekin­télyesebb folyó­ira­tában, a Proceedings of the National Academy of Sciencesben (PNAS), melyben geo­met­riai ötleten ala­puló megol­dást java­solnak az egy­rétegű anya­gok szupra­mole­kuláris mintá­zatának fel­tér­képe­zésére. A tanul­mány vezető szer­zője Regős Krisztina, tanszé­künk dokto­randusz hall­gatója, és a Bázeli és a Berni Egyetem több kuta­tója mel­lett társ­szer­zője Domokos Gábor, tan­székünk kutató­professzora, és Konstantin S. Novoselov Nobel­díjas professzor.  PNAS new  bme.hu new    qubit.hu new    index.hu new  

Intro

Forma és szer­kezet speci­­ali­záció – jelent­kezés 2022.

Kedves Hallgatók! A Forma és szerkezet speci­ali­zációra a hiva­talos jelent­kezés a Neptunban lehet­séges július 12.-ig. A jelent­kezéshez kér­nénk egy online kitölt­hető moti­vációs leve­let new.

Kérdés ese­tén fordul­janak kollé­gáinkhoz!

Forbes fotó

Hall­gató a Forbes Maga­zin cím­­lapján

A Forbes Magazin cím­lapján hozta az Építész­mérnöki Kar Kivá­ló­sági Dip­loma prog­ram­jában dip­lo­mázó Regős Krisztinával és téma­veze­tőjével, Domokos Gábor professzorral készí­tett interjút. Az interjú Krisz­tina szak­dolgo­zatának ered­mé­nyeit, az ered­mé­nyekhez veze­tő utat mutatja be.

A cikk elérhetősége: forbes.hu/legyel-jobb/gomboc-covid-felfedezes-tudomany-matematika-forma/ new

HK kockák

Év elő­­adója, gyakorlat­­vezetője • 2022.

lát­ha­tat­lan koc­ka után két lát­ható koc­ka is meg­je­lent a tan­szé­ken. Pék Johanna az év elő­adó­ja, Sipos András az év gyakor­lat­veze­tő­je dí­jat nyer­te el a kari HK-tól.

Díjátadás

Műegyetem Kiváló Okta­tója • 2022.

A 2022. május 30-ai ünnepi szená­tusi ülé­sen tan­székünk okta­tója, Pék Johanna a Mű­egye­tem Kiváló Okta­tója kitün­tetésben része­sült. A kitün­tetésben azon oktatók része­sül­hetnek akiket az összes általuk okta­tott kurzuson együtt­véve lega­lább száz hall­gató véle­mé­nyezett, és az egye­tem minden karát figye­lembe véve az első öt helyen szere­peltek. Szív­ből gratu­lálunk!

Forma és szer­kezet speci­­ali­­záció

Tudj meg többet az új speci­ali­zációról, amit az MGM, a Rajzi és a Sziltan tan­székek közö­sen hirdetnek meg. Inno­vatív és hiány­pótló tárgyak, korszerű tudás jellemzi a képzést. Várunk minden érdek­lődőt szere­tettel! Prezen­táció new

Penrose Tiling

Marjorie Senechal a Penrose-féle csempé­­zésről

A BME Alkal­mazott Mate­matika Nap kere­tében Marjorie Senechal tart elő­adást Penrose Tilings and the Imagination címmel 2022. április 20-án 15:00 órakor a BME K épü­let 350-es ter­mé­ben. Az angol nyel­vű elő­adás az 50 éves Penrose-féle csem­pézés tudo­mányos, geo­metriai és művé­szeti hatá­sát mutatja be.

Fotó: természeti képződmények

A látha­tatlan kocka • 2022.

2022. március 3-án, a Magyar Építő­művészek Szövet­ségének szék­házában tartott elő­adást Domokos Gábor, a ÉPK professzora, A lát­ha­tat­lan kocka címmel. Az elő­adásról, amely Mor­foló­gia és Geo­metriai Model­lezés Tanszék és az MTA-BME Morfo­dina­mika Kuta­tó­csoport kuta­tási ered­mé­nyeibe ad bete­kintést, fel­vétel készült, amely meg­tek­inthető itt: www.youtube.com/watch?v=qeW8w4TFPTI new

Év oktatója díj • 2020.

Tanszé­künk okta­tója, Pék Johanna tanár­nő nyerte el az ÉPK hallg­atóinak OHV véle­ményei alapján a karon az Év okt­atója címet.

Év gyakorlat­vezetője díj • 2019.

Tanszé­künk okta­tója, Pék Johanna tanár­nő nyerte el a karon az Év gya­kor­lat­vezetője címet, melyet a kari hallga­tók szava­zatai alap­ján a HK adott át.

BIM szótár

Tans­zéki okta­tóink kezde­ménye­zésére, a Brick Data szerve­zettel együtt­működve elkészült a BIM szótár alap­szó­kin­csének magyar fordítása: www.bimdictionary.com.
A for­dí­tási projekt­hez a BME BIM Team Budapest LinkedIn csopor­ton keresz­tül lehet csat­la­kozni. Szívesen látunk további közre­műkö­dőket!

Fotó a laborról

Labor­­bemutató • 2018.

A KépKocka kör közre­műkö­désével készült egy rövid videó az Épí­té­szeti Infor­matika Labor­ról. Köszön­jük a munká­jukat! vimeo.com/mszo/epinflab new

eCAADe konfe­rencia• 2018.

2018. szep­tember 18-22. között Lodz-ban, Lengyel­országban rende­zték az eCAADe, a Számító­géppel segített építé­szeti terve­zés okt­atása és kuta­tása Euró­pában nevű szakmai szerve­zet éves konfe­ren­ciáját. Több, mint 40 ország­ból voltak jelen, a tengeren­túlról is jelentős számban képvisel­tették magukat a világ neves egye­temei. A mintegy 180 elő­adás közül kollé­gánk, Kovács Ádám Tamás prezen­tációját közönség­szavazat alap­ján a Bentley Systems által alapított, a konfe­rencia legjobb prezen­tációja díjjal jutal­mazták.

Fotó Gáborról

Kedves Gábor!
Nagyszerű ember voltál! Szeret­tünk, és fáj­dalommal vesszük tudo­másul, hogy már csak lélek­ben vagy köz­tünk.
Nyu­godj béké­ben!

Év előadója díj • 2018.

Tanszékünk okta­tója, Pék Johanna tanárnő nyerte el az Év elő­adója címet a kar hallga­tóinak szava­zata alapján.

Cikk­pályázat • 2017

Tanszé­künk két TDK-zó hallga­tója, Krajnyák Bence és Lajtos Levente harmadik helye­zést ért el a BME, a Pro Prog­ressio Ala­pít­vány, valamint az Élet és Tudo­mány közös cikk­író pályá­zatán, Szer­kesz­tett látás című munká­jukkal. Beszámoló new

CAADence logo

CAADencia az építészetben

Tanszé­künk CAADencia az épí­té­szetben cím­mel nem­zet­közi workshopot és kon­feren­ciát rendez. A rendez­vényre a CAAD szoft­verek gyártó­inak veze­tő tagja­ival együtt­mű­kö­désben 2016. június 16-17-én a BME Építész­mérnöki Karán kerül sor. A rendez­vény köz­ponti témá­ja az épí­tészek vál­tozó szere­pe annak tük­rében, hogy az infor­má­ció­tech­nológia mennyire épül be a ter­ve­zési folya­matba.

Alkotóhét • 2016.

A BME Építész­­mér­nöki Kar a ta­vav­szi félév­­ben is­mét meg­­ren­­de­zi az Alkotó­hetet. Tanszé­künk a BME campusát bemu­tató fotó- és videó­tár létre­hozását tűztük ki célul. Meghívott elő­adók segít­ségével ismer­kedünk meg az épület­fotó­zással, majd gyakor­lott fotó­sok veze­té­sével doku­men­táljuk az egye­tem épü­le­teit.

Magyar Tudomány Ünnepe • 2015.

A Magyar Tudomány Ünnepe országos program­soro­zatához kapcso­lódóan a tanszék munka­konfe­renciát szervez Geometriai modell és épí­tészeti konstrukció a virtu­ális tér­ben címmmel. 2015. november 10. 10:15–12:00 • Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.ép. 2.em. 18.

Munka­látogatás • 2015.

Tanszékünkön jártak a linzi Johannes Kepler Universität web­­science-el, e-learning­gel, b-learning­gel fog­lal­­ko­zó mun­ka­­tár­sai prof. Johann Höller és prof. Johann Mitten­dorfer ve­ze­­té­sé­vel. Tanszé­­künk munka­­tár­sai be­mu­­tat­ták az el­múlt öt év­ben fej­l­esz­­tett ok­ta­­tá­si mód­­sze­­re­ket, tan­­anya­­go­kat, a digi­­tá­lis esz­kö­­zök e-learning és b-learning terü­­le­tén készí­­tett meg­ol­­dá­sokat.

PUB logo

Alkotó­hét • 2015.

A BME Építész­­­mér­nöki Kar a ta­va­­­szi félév­­­ben is­mét meg­­­ren­­­de­zi az Alkotó­­­hetet. Tan­székünk prog­­­ram­ja – a tan­szé­­­ken ok­ta­­tott tár­gyak­­­hoz kap­cso­­­lód­va – az Alkotó­­­hét témá­­­jául szol­­­gá­ló Bu­dai Vár egy épü­­­le­tén vég­­­zett vir­­­tu­ális geo­­­met­­­ri­ai be­a­­vat­­­ko­zás.

Fotó: labor

Labor­átadás • 2013.

A BME Építész­­­mérnöki Karán – egye­­­temünk több éves ingatlan­­­fej­­­lesztési projekt­­­jének kere­­­tében – elkészült hatvan munka­­­helyes épí­­­tész–infor­­­ma­­­tika labor áta­­­dá­­­sára 2013. február 15-én 10 órakor kerül sor. A labort dr. Péceli Gábor, egyetemünk rek­­­tora adja át a hasz­­­ná­­­lóknak.

Külön köszö­­­netet mon­­­dunk Frendl Ilo­­­nának és Frendl Ervin­­­nek, vala­­­mint a Graphisoft R&D Rész­­­vény­­­társa­­­ságnak a labo­­­rok épí­­­té­­­séhez nyúj­­­tott anyagi támo­­­gatá­­­sukért, és munká­­­jukért a terve­­­zőknek és a kivi­­­tele­­­zőknek.

K. épület ajtó­szám kereső

A BME K. épület ajtó­szá­mainak 2012. évi cseré­lése utáni álla­potot mutató alap­rajzok ❯

Tanszéki rendezvény

Peredy József eme­ritusz pro­fesszor köszön­tése 80. szüle­tés­napján 2010. május 19-én az Okta­tói Klubban.