Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék

Ajánlott TDK témák

 EN 

Hallgatók által java­solt egyéb, a tanszék szak­terü­leté­hez kapcsolodó téma­javas­latok is fel­dolgoz­hatók.

portrait

Dr. Baranyai Tamás

A rugalmas ellipszis projektív transzformáció
Részletes leírás ❯

portrait

Dr. Fehér Eszter

Kirigami kupolák
Moduláris rendszerek formakeresése
Részletes leírás ❯

portrait

Kovács András Zsolt

Nyereg­felületek Félix Candela munkásságában
Nyereg­felületekből álló kompozit felü­letek klasszi­fikálása
Látvány­tervek, építészeti váz­latok és képző­művé­szeti alko­tások vizsgá­lata a centrál­axono­metria szem­szögéből
Részletes leírás ❯

portrait

Kovács Ádám Tamás

BIM esettanulmányok
BIM folyamat automatizálás
Digitális csomó­pont katalógus
Egyetemi épület­állomány 3D-s meg­jele­nítése és fel­haszná­lása
Építésznek lenni a mes­ter­séges intel­ligen­cia korában
Részletes leírás ❯

portrait

Makai István

A trón­örökös mértan­könyve
Elmélet és valóság
Részletes leírás ❯

portrait

Dr. Pék Johanna

Polár­síkok alkalmazása az építé­szeti ábrá­zolásban
Két görbe által meg­hatá­roz­ható kifejt­hető felület ábrá­zolása és para­méte­rezése
Részletes leírás ❯

portrait

Dr. Sipos András Árpád

Spirális formák az állatvilágban
A loga­rit­mikus spirál három dimen­zióban
Részletes leírás ❯

portrait

Dr. Strommer László

Síklapú torony­sisakok geo­met­riája
Szkripttel gene­rált modellek
Részletes leírás ❯